ԵՐԵԽԱՅԻ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔԻ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Երեխայի և ընտանիքի խնդիրների լուծմանը մենք համապարփակ մոտեցում ենք ցուցաբերում՝ սոցիալական աշխատողների, հոգեբանների, լոգոպեդների և այլ թերապևտների բազմամասնագիտական ծառայությունների միջոցով